Máte jasno v tom, co znamená číslo popisné a číslo evidenční?

29. 1. 2024
Petra Dusová

Rozlišujete, co se skrývá za pojmy číslo popisné a evidenční? Existuje několik faktorů, které určují, které budovy tato čísla dostanou a které ne.

Podobné budovy, různá označení

Ve městech můžete často zpozorovat, že některé domy mají podobnou architekturu, ale různá čísla, případně jsou čísla doplněna i písmeny. To má svůj důvod, který souvisí s číslováním budov. Jak vlastně probíhá toto číslování a které budovy dostávají čísla?

Evidované budovy podle katastrálního zákona

V katastru nemovitostí je definováno, které budovy mají být evidovány podle katastrálního zákona. Sem patří budovy, kterým se přiděluje číslo popisné nebo evidenční, pokud nejsou součástí pozemku nebo práva stavby. Také budovy, kterým se číslo popisné ani evidenční nepřiděluje, pokud nejsou součástí pozemku ani práva stavby, jsou hlavní stavbou na pozemku a nejde o drobné stavby, a vodní díla.

Rozdíl mezi číslem popisným a evidenčním

Číslo popisné se přiděluje budovám, které jsou určeny k bydlení nebo k jinému účelu, který je schválen na základě kolaudačního rozhodnutí. Naopak číslo evidenční je přiděleno budovám určeným pro rodinnou rekreaci, budovám dočasného charakteru nebo dalším budovám, které nepotřebují stavební povolení ani ohlášení. Výjimkou jsou například zimní zahrady a skleníky do 40 m² zastavěné plochy.

Obecní úřad přiděluje čísla

Samotným obecním úřadem jsou přidělována obě čísla. V případě nové budovy, které se má přidělit číslo popisné nebo evidenční, se stavební úřad na základě oznámení o užívání stavby nebo žádosti o vydání kolaudačního souhlasu obrátí na obecní úřad, aby získal přidělené číslo.

Obecní úřad následně přidělí číslo a sdělí ho stavebnímu úřadu spolu s informacemi o příslušnosti části obce a čísle orientačním, pokud je používáno. Výběr čísla není volitelný, obecní úřad je povinen číslo přidělit, pokud jsou splněny stanovené požadavky.

Orientační čísla pro snazší orientaci

Orientační čísla jsou přidělována pro usnadnění orientace ve větších městech s uličním systémem. Pokud budova již má číslo popisné nebo evidenční, obec může rozhodnout o přidělení orientačního čísla. Tyto čísla mohou mít i dodatky ve formě malých znaků české abecedy, které se využívají například pro nové budovy zaplňující stavební proluky.

Výjimky od pravidel

Existuje i výjimky od pravidel přidělování čísel. Pokud budova nevyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, může obecní úřad na žádost vlastníka přidělit evidenční číslo. To platí například pro garáže do 25 m² zastavěné plochy a výšky do 5 m.

Přehled o tom, co znamenají čísla popisná a evidenční, je důležitý. Pokud máte pochybnosti o tom, jaké číslo má budova mít nebo co dělat v konkrétní situaci, můžete získat informace na obecním nebo stavebním úřadě.

Autor: Ing. Michal Kučera